FANDOMPHP
PHP
Парадигма: императивен, обектно ориентиран, функционален
Излиза през: 1994
Разработен от: The PHP Group
Система типове: динамична, слаба
Главни реализации: 5.2.3 / 1 юни 2007 4.4.7 / 3 май 2007
Диалекти:
Повлиян от: Perl, C
Повлиял:
Сайт: www.php.net


PHP е език за програмиране с отворен код, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на динамично уеб съдържание. Пример за PHP приложение е MediaWiki, софтуерът, използван от Уикипедия. Автор на езика е датчанина с канадски произход Размус Лердорф.


Преглед Редактиране

PHP е скриптов език със синтаксис базиран на C и отчасти Perl. Използва се предимно в Web среда за създаване на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато.


PHP се разпространява под отворен лиценз (PHP License), който по своята същност е BSD лиценза, и който позволява безплатно разпространяване на програмния код на езика, както и създаването на деривати под други лицензи с уговорката, че тези деривати не могат да включват PHP в името си. Фактът, че PHP се разпространява безплатно го прави удачен избор за изграждане на Web сървър базиран изцяло на безплатни продукти - GNU/Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL и др.


Самият език е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като Windows, GNU/Linux, UNIX, Mac OS X.


Съществуват множество модули (разширения) за PHP, които добавят различни функционалности и позволяват много по-бързо и ефективно разработване.

Такива допълнителни функционалности към езика са:


 • функции за обработка (създаване, редактиране ...) на изображения
 • функции за работа с XML съдържание
 • функции за работа със сокети (гнезда)
 • функции за дата и час
 • математически функции
 • функции за компресия и шифриране/дешифриране
 • функции за SOAP
 • функции за работа с различни СУБД
 • функции за работа с принтер
 • функции за създаване на приложения с графичен потребителски интерфейс базирани на библиотеката GTK
 • и много други.


PHP може да работи с всички модерни системи за управлени на релационни бази данни, като MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite и д.р.


На официалния сайт на PHP се намира обширна библиотека с информация за езика и модулите му, която може да се използва и за основно запознаване с езика, и като справочник по време на работата с него.


Поради отворения характер на езика съществуват множество потребителски групи в България и по света посветени на програмирането с PHP, където всеки може да получи помощ в работата си с този език.


История Редактиране

Началото на PHP е поставено от Размус Лердорф (Rasmus Lerdorf) през 1994 г., въпреки че самият Лердорф смята 1995-та за рождената година на PHP, защото тогава "отваря" кода на новия език за програмиране. През 2005-та бяха чествани 10 години PHP, наред с 10 години MySQL. В началото Размус създава Perl скриптове за следене на посещенията на резюмето на личната му страница, които в последствие пренаписва и така се създава първата версия на PHP (тогва означаващо Personal Home Page). През 1997 г. Зеев Сураски (Zeev Suraski) и Анди Гутманс (Andi Gutmans) заедно с Размус Лердорф добавят нови функционалности и API за допълнителни модули към езика и така се създава PHP 3. Сураски и Гутманс пренаписват отново ядрото на езика и създават Zend engine през 1999. Пренаписването е направено основно от Сураски и Гутманс като курсов проект по време на тяхното обучение в университета, който посещават. Пренаписването е в следствие на факта, че кодът на PHP2 е бил труден за поддръжка и доста нестабилен.


До сега през годините ядрото на PHP е претърпяло много промени, като най-забележимите са следните:


 • Май 2000 г. - излиза версия 4 на PHP основана на Zend Engine 1.0
 • Юли 2003 г. - версия 5 на PHP основана на Zend Engine II
 • 2005 г. - Уникод функционалностСинтаксис и семантика Редактиране

PHP действа главно като филтър, който взема съдържанието на файла и специалните PHP инструкции, като ги конвертира във вид за показ.


Тук има пример за код, който показва "Здравей, Свят":


<?php
echo 'Здравей, Свят!';
?>


PHP просто изпълнява кода в рамките на своите граници, като <?php ?>. Границите <? ?> са идентични като функционалност, но това зависи от настройките на сървъра. Всичко извън рамките се изпраща директно към изхода, без да бъде изпълнявано от PHP. Горният пример е еднакъв с долния текст (и наистина е конвертиран в този вид):

Здравей, Свят!

Предимството на PHP е, че позволява командите му да бъдат поставени покрай HTML документите. PHP преработва всичко извън рамките му:

<?php
// PHP код
?>
обикновен HTML код
<?
// още PHP код
?>Променливи в PHP Редактиране

Променливите в PHP, както и в другите езици за програмиране, служат за запазване, предаване и обработване на информация. Просто казано, в дадена променлива можете да запишете нещо, и когато по-нататък в кода то Ви потрябва, можете да го вземете от нея. Всяка променлива в PHP, така да се каже, се състои от две части: име и стойност. Имената на променливите в PHP винаги започват със символа $, и немогат да съдържат други знаци освен долна черта (_). Имената на променливите могат да съдържат числа и латински букви. Ето няколко правилни имена на променливи: $promenliva , $test1 $1 , $var_1 , $_1 , $test_ .

Стойностите на променливите са тази информация която ние записваме в тях. Има няколко типа информация която може да се записва. Няма да се спускам в подробности, а ще Ви покажа нагледно как се използват променливите (текста след // в кода е коментар и той не се изпълнява при пускане на скрипта):


<?php
$promenliva="Здравейте!"; // Задаваме на променливата $promenliva стойност Здравейте!. 
// Стойността заграждаме в кавички, защото е текст.
print $promenliva; // Извеждаме на екрана стойността на променливата $promenliva
?>


<?php
$var_1=6; // Даваме на променливата $var_1, стойност 6. 
// Този път не заграждаме стойността в кавички, защото е число.
$var_2=4; // Задаваме на променливата $var_2, стойност 4.
$var_3=$var_1+$var_2; // Променливата $var_3 е резултат от сбора на променливите $var_1 и $var_2.
print $var_3; // Извеждаме стойността на $var_3 (Тя ще е 10).
?>


Пример за използването на променливите и действията с тях Редактиране

След като вече знаете какво представляват променливите и за какво се използват, нека да направим един прост скрипт за решаване на квадратно уравнение. За скрипта са необходими и други знания освен тези които би трябвало да сте получили от дотук написаното, но ще обяснявам всичко така че да го разберете.


Най-вероятно повечето от вас знаят какво представлява квадратното уравнение и как се решава но за тези които незнаят, сега ще кажа. Квадратно уравнение е уравнение от вида: ax2+bx+c=0, където a, b и c са числа и а≠0. За решаването на такова уравнение служат следните формули: D=b2-4ac и x½=(-b±√D)/2a, където D≥0 и x1 е единият корен, а x2 е другият корен на уравнението. Сега да пристъпим към написването на скрипта който ще решава уравнение от този вид.


<form action="" method="POST">
A = <input type="text" size="5" name="a">
B = <input type="text" size="5" name="b">
C = <input type="text" size="5" name="c">
<input type="submit" name="presmetni" value="Пресметни">
</form>


<?php
// Най-напред взимаме информацията получена от формата
$a=$_POST['a'];
$b=$_POST['b'];
$c=$_POST['c'];
// Вече в променливите $a, $b и $c се съдържа информацията която потребителят е въвел.
// Сега ще проверим дали а е различно от нула и ако не е (тоест ако $a=0), ще изведем съобщение за грешка
if ($a==0) die ('Числото "А" трябва да е различно от 0!'); // Във проверката използваме ==, 
// защото ако използваме само =, скрипта ще присвои на $a стойност 0, а така просто проверява 
// дали е 0
// Сега ще изчислим D
$d=$b^2-4*$a*$c;
// 
?>


Литература Редактиране

 • Х.Кастането, Х.Роат, С.Шуман, К.Скол. Професионално програмиране с PHP [1] ISBN 9546851426


Външни препратки Редактиране

 • PHP Manual Официална документация на PHP